Shell Refrigeration S4 FRF 68

Mô tả

Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R) NHỚT Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R) Dầu máy nén lạnh - Dầu máy nén lạnh tổng hợp

Ứng dụng

Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R) NHỚT Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R) Dầu máy nén lạnh - Dầu máy nén lạnh tổng hợp

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R)
NHỚT Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R) Dầu máy nén lạnh - Dầu máy nén lạnh tổng hợp

Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R)
NHỚT Shell Refrigeration S4 FR-F 68 (Clavus Oil R) Dầu máy nén lạnh - Dầu máy nén lạnh tổng hợp

Sản phẩm liên quan