Shell Argina X40

Mô tả

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina X40

Ứng dụng

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina X40

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina X40

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina X40

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina X40

Sản phẩm liên quan