Shell Argina T40

Mô tả

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T40

Ứng dụng

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T40

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T40

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T40

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T40

Sản phẩm liên quan