Shell Argina T30

Mô tả

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T30

Ứng dụng

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T30

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T30

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T30

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thông thường Shell Agrina T30

Sản phẩm liên quan