Shell Argina S40

Mô tả

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina S40

Ứng dụng

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina S40

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina S40

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina S40

Dầu động cơ Diesel trung tốc kiểu piston thường Shell Argina S40

Sản phẩm liên quan